January 24, 2020
  • 8:11 am ด่วน 11 ชีวิตระทึก เรือล่มกลางเขื่อน เสียชีวิตแล้ว 1 สูญหายอีกไร้ชะตากรรม
  • 8:09 am เด็กหญิงวัย 6 ขวบ อมเหรียญบาทเล่น เผลอกลืนเหรียญ หลุดติดคอ
  • 2:42 pm เด็กหนุ่มวัย 14 ก๊งเหล้าขาว เกิดอารมณ์ ขืนใจยายวัย 60
  • 2:29 pm สองหนุ่ม ทำธุระส่วนตัว
  • 2:27 pm แม่แทบทรุด ลูกชายคลั่ง ขอเงินแม่ไม่ได้ เผาบ้านตัวเองวอดทั้งหลัง

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่าเมื่อช่วงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่าuมานั้น เพจเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ 4.0 นั้นได้ออกมาเผยพร้อม ประกาศสรุปยอดจำ น ว น เงินเข้า ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตร ค น จน ล่ า สุ ด นั้นเองไปชมพร้อมกันเลยจ้า

สรุป ล่ า สุ ด เพิ่มเงินพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คณะ รั ฐ ม น ต รี เศรษฐกิจ เ ห็ น  ช อ บ ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ้ น เศรษฐกิจ เ ร่ ง ก ร ะ ทั น หั น  โ ด ย ใ น ส่ ว น ข อ ง ผ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เพิ่ม ว ง เงิน พ เ ศ ษ น อ ก เ ห นื อ จ า ก ที่ได้ รั บ ป ก ติ  ทุ ก เดือน อ ย แล้ว ดัง

1เงิน พ เ ศ ษ ให้ ทุ ก ค น  ค น ล ะ 1,000 บาท เดือนละ 500 จำ น  ว น  2 เดือน

2เงิน พ เ ศ ษ ให้ เ ฉ พ า ะ ผ สูงอายุ  ค น ละ 1,000 บาท เดือนละ 500 จำ น ว น  2 เดือน

3เงิน พ เ ศ ษ ให้เฉพาะ พ่ อ แ ม่ ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ โ ค ร ง ก า ร เงิน อ ด ห นุ น เ พื่ อ การ เ ลี ย ง ดู เ ด็ ก แรก เ กิ ด  ค น ละ 600 บาท เดือนละ 300 จำ น ว น 2 เดือน

ทั้งจะนำมาตรการท้ังหมด เสนอ ต่ อ ที่ประชุมใหญ่คณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 ส ค   เ พื่ อพิ จ า ร ณ า อนุมัติ งบประ ม า ณ และกำหนดวันโอนเงินให้ ต่ อ ไป

 

RELATED ARTICLES