August 19, 2019
  • 1:14 pm ใครชอบกินชະอมบ่อย ๆ ควsอ่าน มีผลต่อร่างกายอย่างม า ก
  • 1:13 pm สวนนงนุช พัทยา เปิดเข้าชมฟรี พาครอบครัวไปด่วน
  • 1:12 pm เผยแล้ว สรุปยอดเงิน พิ เ ศ ษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของแต่ละ ค น
  • 1:10 pm ไม่เชื่ออย่าหล่บลู่ “เหรียญพญาครุฑ” ใครมีผกติดตัวไว้ยิ่งดี ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต
  • 1:07 pm เท่ตลอดนะแม่ ชมพู่ มาส่ง สายฟ้า พายุ เข้าเรียนวันแรก

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ใ ก ล้ เข้ามาเเล้วสำหรับ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 สิ ง ห า ค ม 62 ซึ่ง ท า ง ม ง า น นั้น ไ ด้ทำ ก า ร ร ว บ ร ว ม เลข เ ด็ ด เลข ดั ง มา ฝ า ก ท ก ท่ า น นั้น เ อ ง เพราะว่า เ มื่ อ ไม่นาuมานั้น มี ผ ใช้เฟสบุ๊ค ร า ย ห นึ่ ง ไ ด้ โพสต์ข้อความระบุว่า อ า จ า ร ย์ ต้ น ส า ริ ก า งิ้ ว ดำ ม า แ ล้ ว คะเพื่อนๆให้เป็น แ น ว ท า ง ค ะ ไม่ ช อ บ เ ลื่ อ น ผ่ า น ค ะ นั้นเอง

ซึ่ง เเ น่ น อ น ว่าเฟสบุ๊ค ดั ง ก ล่ า ว ได้ โ พ ส ต์ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ต้ น ส า ริ ก า ง ว ดำ ที่ กำ ลั ง ช เ ล ข ใ ห้ เรา ได้ เ ห็ น กั น นั้น เ อ ง เ ร า ล อ ง ไปชมพร้อมกันเลยจ้า

บ อ ก ได้เลยว่า อ า จ า ร ย์ ต้ น ส า ริ ก า ง ว ดำ ให้ ถู ก ม า แล้ว ห ล า ย ง ว ด ม า ก เลย ท เ ดี ย ว

เรื่อง ร า ว ทั้ ง ห ม ด โ ป ร ด ใ ช้ ว จ า ร ณ ญ า ณ ใน ก า ร ช ม ด้ ว ย นะคะ และ ถ้ า ช อ บ อ ย่ า ลื ม ก ด ไ ล ค์ ติดตาม ห รื อ แชร์นะคะ

RELATED ARTICLES