June 1, 2020
  • 1:23 am ร้านดังประกาศรับซื้อเหรียญ 50 สตางค์ ราคาสูงสุดถึงเหรียญละ 1 หมื่น
  • 1:22 am ยืนยันแล้ว มาตรการเงิน 5,000 บาท ไม่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้ว
  • 1:21 am คลัง เผย ข่าวดี กลุ่ม ทบทวนสิทธิ์ ได้เงิน 15000
  • 1:20 am มาม่า ช่วยประชาชนลดราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  • 1:19 am แจ้งด่วน เมื่อเปลี่ยนข้อมูลการรับเงิน 5000 มากกว่า 1 ครั้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก คําไทย ได้มีการเผยข้อมูลว่า ตำแหน่ง “เจ้าคุณพระ” หรือ “Royal Noble Consort” คือตำแหน่งพระสนมเอกขั้นหนึ่ง สูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดา และเจ้าจอมมารดา สถาปณาครั้งแรกเมื่อปี 2464 เมื่อ 98 ปีก่อน รัชกาลที่ 6 สถาปนา “เจ้าคุณจอมมารดาแพ” ขึ้นเป็น “เจ้าคุณพระประยุรวงศ์”

ลำดับพระภรรยาเจ้า

๑. พระอัครมเหสี

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมราชินี

สมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระบรมราชเทวี

สมเด็จพระอัครราชเทวี

๒. พระมเหสี

พระนางเจ้า

พระวรราชเทวี

๓.พระราชเทวี

พระนางเจ้า

พระราชเทวี

๔.พระนางเธอ

๕.พระอรรคชายาเธอ

๖.พระราชชายา

พระวรราชชายา

พระราชชายา

๗.พระสนมเอก

เจ้าคุณพระ

เจ้าคุณจอมมารดา

เจ้าจอมพระ

๘.พระสนม

เจ้าจอมมารดา

เจ้าจอม

จอมมารดา

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ คำไทย

RELATED ARTICLES