July 9, 2020
  • 1:03 pm ภาพ น้องเดมี่ เสิร์ฟความน่ารักที่ทะเล
  • 1:00 pm อดีตเมียรองสารวัตร ถูก 4 ตำรวจทางหลวง ขอค่ากาแฟ 1 หมื่น
  • 12:59 pm พระเดือนชัย ท่องคาถาปลุกเสกพระเครื่องสุดแปลก หลังถูกไล่พ้นวัด
  • 12:56 pm เปิดจดหมาย บอกลาสุดเศร้า ของสาวสองกับพลทหาร หลังถูกกีดกันความรัก
  • 4:29 am เค้นสอบพ่อชมพู่ 7 ชม. แถมจับวัดชีพจร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 62 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค) เปิดเผยว่า สนค. ได้ศึกษารายงานเรื่อง ความเสี่ยงระดับภูมิภาคในการประกอบธุรกิจ (Regional Risk of Doing Business 2019) ที่จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลการจัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พบว่า เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 225เปอร์เซ็น ของจีดีพีโลก สะท้อนความอ่อนแอของภาคการเงินส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อ ความเสี่ยงในด้านการจ้างงาน การจัดสวัสดิการของภาครัฐแก่ประชาชน และราคาพลังงาน

นอกจากนั้นสภาเศรษฐกิจโลก ได้จัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปีนี้ 10 อันดับแรก คือ 1 วิกฤตทางการเงิน 2 การโจม ตีทางไซเบอร์ 3 ภาวะการว่างงาน 4 วิกฤตราคาพลังงาน 5 ความล้มเหลวของรัฐบาล 6 ความวุ่นวายทางสังคม 7 การโจรกรรมข้อมูล 8 ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 9 การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 10 เศรษฐกิจฟองสบู่

โดยความเสี่ยงในการทำธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ โดยสรุป 10 อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่ 1 ภัยธรรมชาติ 2 การโจม ตีทางไซเบอร์ 3 ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 4 วิกฤตการณ์ทางการเงิน 5.เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง 6 เศรษฐกิจฟองสบู่ 7 การโจรกรรมข้อมูล 8 วิกฤตราคาพลังงาน 9 ภาวการณ์ว่างงาน 10 ความล้มเหลวของรัฐบาล

ส่วนความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1 เศรษฐกิจฟองสบู่ 2 ความล้มเหลวของรัฐบาล 3 การโจม ตีทางไซเบอร์ 4 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ และ 5 ความไม่มั่นคงทางสังคม

ขอบคุณที่มา tnnthailand

RELATED ARTICLES